قلك بودي گودي چيست؟

با هر بار خريد از سايت درصدي از مبلغ پرداختي شما به درون قلك شما در سايت واريز ميگردد و شما ميتوانيد با آن مبلغي كه در قلك شما جمع شده خيلي آسان از سايت خريد كنيد به اين گونه كه در آخرين مرحله خريد گزينه كسر از قلك خود را تيك ميزنيد.
چگونه قلك داشته باشيم؟ داشتن قلك بسيار آسان و راحت ميباشد و شما تنها با ثبت نام در سايت بصورت خودكار صاحب قلك ميشود.
توجه :كنار هر كالا در سايت درصد مبلغي كه با خريد آن كالا به قلك شما واريز ميشود نوشته شده است.